JTAG

PDF  инструкции за устройство за програмиране на карамбола


C1 JTAG Tool


(за програмиране на Carambola-1)

устройство за програмиране на карамбола


Описание

  • C1 JTAG Tool е устройство за настройки на Carambola-1 (производство на 8devices.com)
  • Бързо и лесно програмира и дебъгва Wi-Fi модула чрез JTAG интерфейс
  • Проекта използва OpenOCD софтуер и е създаден на базата на чип FT2232
  • Канал А от чип FT2232: към JTAG интерфейс
  • Канал Б от чип FT2232: към RS232 порта със серийна конзола на Carambola-1
  • Захранване: USB порт


Изглед

устройство за настройки на Carambola-1
устройство за настройване на Carambola-1
Инсталиране

Чрез този OpenOCD код може да променяте съдържанието на флаш паметта на Carambola-1!

Изпълнете следните стъпки:

1.  sudo apt-get install openocd

2.  sudo echo SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6010",MODE="0666", MODE="0666", GROUP="plugdev" > /etc/udev/rules.d/45-ft2232.rules

3.  sudo apt-get install openocd


set _CHIPNAME rt3050

set _ENDIAN little

set _CPUTAPID 0x1335024F


#daemon configuration

telnet_port 4444

gdb_port 3333


#interface

interface ft2232

ft2232_layout usbjtag

ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010


#jtag_speed

adapter_khz 1000

adapter_nsrst_delay 100

jtag_ntrst_delay 100


# jtag scan chain


# format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)

jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -ircapture 0x1 -irmask 0x3 -expected-id $_CPUTAPID


set _TARGETNAME [format "%s.cpu" $_CHIPNAME]

target create $_TARGETNAME mips_m4k -endian $_ENDIAN -chain-position $_TARGETNAME


$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x80040000 -work-area-size 4096


$_TARGETNAME configure -event reset-init {

reset

halt


echo "init SDRAM controller.."

mww 0x10000300 0xd1825272

mww 0x10000304 0xe0120300

echo "Find flash..."

flash probe 0

poll off

echo "Load u-boot .."

load_image /home/tftpboot/uboot.bin 0x80000000 bin

# resume 0x80000000

}


set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash


flash bank $_FLASHNAME cfi 0x1f000000 0x800000 2 2 $_TARGETNAME


reset_config trst_and_srstBack to Top