Заключваща система


PDFпълна инструкция за заключващи системи

Smart Locking System

  ver.1.1Инструкция за използване

Съдържание:

стъпка_1:   Свързване на системата към компютър:

стъпка_2:   Проверка:

стъпка_3:   Операции свързани с профилa на потребителя:

стъпка_4:   Хронология:

стъпка_5:   Настройки:

стъпка_6:   INIT:
Свържете всички елементи от системата по една от указаните схеми:

схема_1    Свързване на системата с компактен четец без звукова индикация.

схема на свързване на смарт заключваща система

схема_2    Свързване на системата с универсален четец със звукова индикация.

как се свързват смарт заключващите системи
стъпка_1:Връзка с компютър

Свързването на системата към вашия компютър може да стане по два начина.


1.1   Директно свързване:

а)  свържете вашият компютър и SLS сървъра със стандартен LAN кабел

свързване на смарт заключваща система към компютър

б)  стартирайте интернет браузър (Firefox, Chrome, Opera) и напишете в адресната лента http://10.0.0.1

как се свързват заключващи системи към компютри

в)  след като бъде открита Smart Locking System ще поиска вашето име и парола за достъп.
Въведете данните, които ще получите при покупката на системата и натиснете OK

заключващата система е свързана в компютъра

- към съдържание -

1.2   Свързване към локална мрежа:

а)  свържете вашият компютър и SLS сървъра със стандартен LAN кабел

б)  от лентата със задачи на вашата операционна система, натиснете бутона СТАРТ

в)  в полето за търсене напишете cmd и натиснете ЕNTER

заключващата система се свързва към локалната мрежа

г)  в отворения прозорец запишете nbtstat -a KEYLOCK и натиснете ЕNTER

подвързване към мрежа на заключваща система

д)  след това допишете nbtstat -c и натиснете ЕNTER

заключващите системи се свързват в локални мрежи

е)  Smart Locking System е установена и е получила нов IP адрес

мрежата е сварзана със заключваща система

ж)  стартирайте интернет браузър (Firefox, Chrome, Opera) и напишете в лентата вашия нов IP адрес

ключ система към мрежа

з)  след като бъде открита Smart Locking System ще поиска вашето име и парола за достъп. Въведете данните, които ще получите при покупката на системата и натиснете OK

ключарска система в мрежи на компютри

- към съдържание -

стъпка_2:Проверка

   Проверка на карта (таг)

  От главното меню изберете Проверка на карта. В средата на екрана ще излезе прозореца за проверка. Поставете карта на четеца.

заключващата система проверява картата

- към съдържание -

стъпка_3:Операции свързани с профилa на потребителя

В главното меню вие разполагате с осем страници (0-63, 64-128, 129-192, 193-256……. т.н.) за въвеждане, изтриване и редактиране на потребителски данни. Всяка страница има по 64 реда, така че общо може да запишете 512 бр. потребители с техните имена и съответния номер на ключа.3.1   Въвеждане на потребител:

  От главното меню изберете една от страниците с потребителски данни (напр. 0-63). На всеки свободен за въвеждане ред ще видите наличие на зелена икона икона за въвеждане на потребител при смарт заключваща система (записване). Кликнете с мишката върху иконата, за да отворите прозореца за записване на данни.  Полето на ключ и това за информация са празни.

записване на потребител в смарт заключваща система

  Поставете карта (таг) на четеца.  В полето за име на собственика запишете неговото име. Разполагате с 10 символа. За запазване на данните натиснете ЗАПИШИ

име на потребителя в смарт заключващи системи

  Информацията вече е записана в базата с данни.

база с данни в смарт заключваща система

- към съдържание -

3.2   Изтриване на потребител:

  От реда на съответния потребител изберете икона икона за изтриване на потребител при смарт заключваща система(изтриване). Кликнете с мишката върху иконата, за да изтриете потребителя от базата с данни.

изтриване на името на потребител в смарт заключваща система

  Потребителя е изтрит от базата с данни! Натиснете НАЗАД за връщане в главното меню.

премахване на ползвател при смарт заключващите системи

- към съдържание -

3.3   Редактиране на потребител:

  От реда на съответния потребител изберете икона икона за редактиране на потребител при смарт заключваща система(редактиране). Кликнете с мишката върху иконата, за да отворите прозореца за редактиране на данни.

редактиране на данни в смарт заключваща система

  В този прозорец ще видите съществуващи данни.

съществуващи данни в смарт заключващите системи

  Редактирайте данните и натиснете бутона ЗАПИШИ

смарт заключваща система и промяна на съдържание

  Данните са редактирани! Натиснете НАЧАЛО за връщане в главното меню


- към съдържание -

3.4   Забрана за използване на ключ от определен потребител:

  От реда на съответния потребител изберете икона редактиране на потребител при смарт заключваща система(редактиране). Вие може да забраните действието на даден ключ, като преди името на собственика запишете символа #. По този начин ключа е временно блокиран, без да се изтрива от системата. Той ще се разчита от четеца, но заключващия механизъм няма да може да се задейства. Обратното действие (изтриване на #) прекъсва тази забрана и ключа е отново активен. За запазване на данните натиснете ЗАПИШИ  Данните са редактирани! Натиснете НАЧАЛО за връщане в главното меню.

забрана за ползване на смарт заключваща система

- към съдържание -

стъпка_4:Хронология

   Последно използвани ключове:

  От главното меню изберете Хронология. Тук вие ще получите два типа информация:

a)  в полето Проверка на карта се вижда дали в момента има карта на четеца. При наличие на такава, може да видите нейния номер и позицията на която е записана.

б)  по долу е полето Последно използвани ключове. Това е кратка статистика на последните карти (тагове), които са използвали системата.

статистика при смарт заключваща система

- към съдържание -

стъпка_5:Настройки

От главното меню изберете Настройки.  Това меню е с засилен контрол, така че ще ви бъде поискано име и парола за достъп. Тези данни се получават при покупка на системата. Запишете ги в съответните полета и натиснете ОК. Вече имате пълен достъп до всички настройки и функции!


5.1   Добавяне на оторизирано лице за достъп (домоуправител):

  От главното меню изберете Настройки

  Влезте в полето Регистрация на лице за достъп

  Запишете името и паролата на лицето, което упълномощавате да оперира с данните от системата. То ще може да записва, изтрива и редактира информацията за всички 512 бр. потребители. За записване на данните натиснете ЗАПАЗИ

смарт заключваща система и нейните настройки

  Регистрацията е извършена! Натиснете НАЗАД за връщане в меню НАСТРОЙКИ

регистриране на домоуправител в смарт заключваща система

- към съдържание -

5.2   Управление на заключването

  От главното меню изберете Настройки

  Влезте в полето Отворено време на заключващия механизъм

  От падащото меню изберете времето, в което заключващия механизъм ще бъде отворен. След неговото изтичане той отново ще се затвори. За да запишете промените натиснете ЗАПАЗИ

смарт заключваща система управлява брава

  Промените са извършени! Натиснете НАЗАД за връщане в меню НАСТРОЙКИ

как смарт заключващите системи управляват електрически брави

- към съдържание -

5.3   Архивиране на данни

  От главното меню изберете Настройки

  От полето Съхранение на данни влезте в меню Архивиране. Изчакайте компресирането на данните. Това ще отнеме няколко секунди.

архивиране на данни от базата при смарт заключваща система

  В отворения прозорец ще получите име на архива. Задайте му място за архивиране и натиснете ОК

запаметяване на данни в смарт заключваща система

  Файла с архива е създаден на посоченото място! Натиснете НАЗАД за връщане в меню НАСТРОЙКИ

заключваща система и файл с архив

- към съдържание -

5.4   Възстановяване на данни

  От главното меню изберете Настройки

  От полето Съхранение на данни влезте в меню Възстановяване

възстановяване на данните от смарт заключваща система

  От бутона за търсене изберете файла с архива, който искате да възстановите и натиснете ОК

запаметяване на информацията в смарт заключваща система

  Възстановяването се извършва с бутона ОК. Натиснете НАЗАД за връщане в меню НАСТРОЙКИ

възстановяване на база с данни от смарт заключваща система

- към съдържание -

стъпка_6:INIT (изтриване на цялата база с данни)

  От главното меню изберете  INIT

  В отворения прозорец ще видите съобщение, което ви предупреждава за изтриването на данните

  Ако желаете да продължите натиснете ИЗТРИЙ

загуба на база с данни от смарт заключващи системи

  Ще последва ново съобщение! Ако желаете да продължите натиснете OK и така всички данни от базата ще бъдът изтрити необратимо!

  Натиснете НАЗАД за връщане в меню НАСТРОЙКИ

изтриване на цялата база с данни при смат заключващи системи

- към съдържание -

Back to Top